Zaměření

 • Obchodní právo a právo obchodních společností
 • Přeměny obchodních společností, fúze, rozdělení, odštěpení
 • Realizace projektů v oblasti nemovitostí a výstavby
 • Občanské právo a civilní řízení
 • Rodinné právo, rozvody a vypořádání společného jmění manželů
 • Insolvenční právo
 • Trestní právo, obhajoba v trestních věcech a zastoupení poškozených v trestním řízení
 • Správní právo a hospodářská soutěž
 • Veřejné zakázky
 • Pracovní právo
 • Ochrana spotřebitele
 • Zastupování v řízení před soudy a správními orgány, včetně daňového řízení

Kancelář zajištuje advokátní úschovu peněžních prostředků při realizaci převodu nemovitostí, koupě/prodeje závodu, převodu podílů a prodeje pohledávek, při majetkovém vypořádání a jiných smluvních transakcích.

Právní služba je poskytována v českém a ruském jazyce.

Cena právní služby:

 • smluvní odměna (formou sjednané hodinové sazby dle časového rozsahu právní služby nebo paušální celková sjednaná částka dle předpokládaného rozsahu a náročnosti právní služby) zajišťuje individuální a vyvážený vztah ceny za právní službu a množství práce s tím spojené.
 • odměna stanovená právním předpisem - v případě, že není sjednána smluvní odměna, bude odměna advokáta za poskytování právní služby účtována ve výši stanovené právním předpisem, tedy vyhl. MS č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb v platném znění (advokátní tarif) dle úkonů právní služby a výše tarifní hodnoty nebo charakteru právní služby.
 • Odměna za právní službu je účtována s DPH.

Loading...