Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (Zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“).

Osobní údaje fyzických osob jsou a vždy budou advokáty a zaměstnanci advokátní kanceláře spravovány, zpracovávány, uchovávány a chráněny před neoprávněným zveřejněním či jiným zneužitím, v souladu s právními předpisy. Advokát je při výkonu činnosti vázán povinností mlčenlivosti.

Společní správci osobních údajů:

 • JUDr. Šárka Vesková
 • IČO: 662 40 638
 • Tel: +420 495 515 821, +420 602 309 033
 • Sídlo: Hradec Králové, Brněnská 300/31, PSČ 500 06
 • E-mail: info@veska.cz
 • Jméno: JUDr. Jaroslav Veska
 • IČO: 662 22 648
 • Tel: +420 495 515 821, +420 602 392 503
 • Sídlo: Hradec Králové, Brněnská 300/31, PSČ 500 06
 • E-mail: info@veska.cz

(dále také jen „Správce“ nebo společně „Správci“)

Na základě smlouvy o společném zpracování osobních údajů zajišťují Správci ochranu osobních údajů, plnění povinností a zachování práv subjektů údajů společně. Společný výkon advokacie Správci je zajišťován v rámci advokátní kanceláře také prostřednictvím zaměstnanců Správce v pracovním poměru nebo v jiném pracovněprávním vztahu sjednaném s některým ze Správců, případně může být zajištěn také jiným advokátem vykonávajícím advokacii na základě smlouvy o trvalé spolupráci. Klient výslovně souhlasí, že pro účely zpracování a přístupu k osobním údajům budou osobní údaje zpřístupněny v nezbytném rozsahu také zaměstnancům Správců a advokátům vykonávajícím činnost v rámci advokátní kanceláře nebo na základě smlouvy o trvalé spolupráci.

Právní důvody pro zpracování

 • Splnění smlouvy, zejména na základě smlouvy o poskytování právních služeb (písemné nebo ústní)
 • Splnění právní povinnosti, která se na výkon činnosti advokáta vztahuje
 • Oprávněné zájmy advokáta i klienta – vedení evidence, vyřizování stížností, vymáhání pohledávek, ochrana majetku, předcházení protiprávnímu jednání.

Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta, která vyplývá z uzavření a plnění smlouvy o poskytování právních služeb, a to i v případě zvláštní kategorie osobních údajů, pokud je poskytnutí nezbytné pro určení, výkon, obhajobu či uplatnění právních nároků.

Účel zpracování

Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem, plnění právních povinností advokátem a ochrana oprávněných zájmů advokáta i klienta.

Subjekty osobních údajů

 • Klienti
 • Zaměstnanci
 • Smluvní partneři při uzavírání jiných smluvních vztahů, zejména v dodavatelsko-odběratelských
 • Třetí osoby (zejména účastníci soudních, rozhodčích a jiných sporů či řízení, zástupci, znalci, svědci, soudní exekutoři atd.)
Příjemci osobních údajů jsou zejména, nikoliv však výlučně:
 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány a jiné orgány veřejné moci)
 • Obchodní a jiní partneři klienta, klienti klienta, účastníci soudních, rozhodčích a jiných sporů či řízení
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta
 • Poskytovatelé služeb informační infrastruktury, administrativních, ekonomických a daňových služeb
 • a to v takovém rozsahu, který je nezbytný pro plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o právní pomoci a pro výkon advokacie, plnění právních povinností a ochranu oprávněných zájmů.

Zpracovávané údaje

 • Identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, číslo identifikačního dokladu)
 • Kontaktní údaje (zejména adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datová schránka, bankovní spojení)
 • Údaje, které budou sděleny klientem z důvodu poskytnutí právní služby nebo právního zastoupení v konkrétní věci (rodinný stav, finanční situace, informace o zdravotním stavu, o probíhajících řízeních atd.)
 • Údaje, které budou sděleny protistranou nebo jinými osobami v souvislosti s poskytovanou právní službou • Údaje zjištěné z veřejných rejstříků a informačních systémů

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy o poskytování právních služeb, resp. po dobu poskytování právní pomoci, a po skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě), zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) a GDPR.

Prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření Správce zajišťuje osobní údaje před neoprávněným zpřístupněním či zneužitím třetími osobami. V případě, že by z jakéhokoliv důvodu došlo k neoprávněnému úniku osobních údajů, správce o tom klienta nebo subjekt osobních údajů bez zbytečného odkladu informuje a přijme opatření vedoucí k minimalizaci vzniklé či hrozící újmy.

Práva subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient/subjekt osobních údajů má právo od Správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Formulář žádosti je k dispozici na vyžádání v sídle Správce. Subjekt osobních údajů má také právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient/subjekt údajů právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi/subjektu osobních údajů zpracovává, pokud jsou k tomu splněny určité podmínky a klient/subjekt osobních údajů o to požádá.

Klient/subjekt osobních údajů má právo námitky, tedy aby Správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient/subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi/subjektu osobních údajů možnost získat osobní údaje, které Správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní ohledně osobních údajů klienta, a navazujících údajů, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient/subjekt osobních údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným Správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, IČ 70837627. Více informací o právech subjektu osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) .

Formulář žádosti k uplatnění práv subjektu údajů je k dispozici na vyžádání v sídle Správce, případně lze o jeho zaslání požádat na adrese: info@veska.cz. Při podání písemné žádosti je třeba prokázat / ověřit totožnost žadatele. Kontaktní osobou pro záležitosti osobních údajů je JUDr. Šárka Vesková, e-mail: info@veska.cz.

Loading...